Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als klant, leverancier, prospectieve klant of prospectieve leverancier handelt met Amicau BV.

Neem deze Voorwaarden aandachtig door, ze regelen wat we van jou verwachten en hoe wij met jou omgaan. Contacteer ons wanneer een bepaling uit deze Voorwaarden onduidelijk zou zijn. Dit kan via e-mail op shop@amicau.be of per post naar Amicau BV, Hallesesteenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rode, België.

Inhoud:

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
 4. Levering of uitvoering
 5. Prijs en betaling
 6. Herroeping in geval van Overeenkomst op Afstand
 7. Gebreken en Garanties
 8. Intellectuele eigendom
 9. Aansprakelijkheid en exoneratie
 10. Duur – Beëindiging
 11. Website
 12. Overmacht
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

1.      Definities

 

Volgende definities zijn van toepassing in dit document:

Aanbieding(en)”: alle aanbiedingen, voorstellen of offertes (ook via online weg) vanwege Amicau aan Klanten.

Amicau”: Amicau BV, met maatschappelijke zetel te Hallesesteenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rode, België en met ondernemingsnummer 0700.921.109.

“Diensten”: activiteiten georganiseerd door Amicau waarvan de Klant gebruik kan maken tegen betaling. Het gaat daarbij onder meer om: lessen van de hondenschool, het ter beschikking stellen van het hondenzwembad en eventuele begeleiding, andere recreatie voor honden, alsook het verlenen van advies.

Klant”: de natuurlijke persoon die, buiten het kader van een beroepsactiviteit, met Amicau een overeenkomst aangaat, aanging of wenst aan te gaan met betrekking tot de verkoop van producten of het gebruik maken van Diensten.

Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van Amicau, geldend met betrekking tot de met  Amicau afgesloten koopovereenkomsten, door Amicau aangeboden producten en Diensten en enige hieraan gerelateerde diensten.

“Overeenkomst(en) op Afstand”: Overeenkomst(en) zoals gedefinieerd in art. I.8, 15 ° van het Wetboek van Economisch Recht.

“Website”: de website van Amicau, zijnde https://amicau.be// of enig sub domein daarvan.

 

 

2.      Algemeen

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, werken, bestellingen, prestaties en overeenkomsten (ook op afstand) tussen de Klant en Amicau. Het afsluiten van een koopovereenkomst met, of het gebruik maken van Diensten van Amicau geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden.

Een handelswijze in strijd met deze Voorwaarden, zelfs zo zij meermaals mocht geschieden, geeft de Klant niet het recht zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

Deze Voorwaarden werden opgemaakt in het Nederlands en vertaald in het Frans. Bij verschil tussen de versies prevaleert de Nederlandse versie.

In geval één of meer bedingen of onderdelen van deze Voorwaarden ongeldig of nietig worden geacht op grond van een wettelijke of administratieve beslissing of de beslissing van een gerechtelijk orgaan, blijven de overige bedingen en onderdelen van deze Voorwaarden onbeperkt van kracht.

 

 

3.      Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 

Aanbiedingen van Amicau zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Amicau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet- of drukfouten in de Aanbiedingen. Kennelijke vergissingen binden Amicau niet.

Tenzij schriftelijk anders aangegeven, hebben Aanbiedingen een geldigheidsduur van dertig kalenderdagen en vervallen automatisch na het verstrijken van deze termijn. De geldigheidsduur van de Aanbiedingen wordt daarnaast beperkt door de beschikbare stock.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of opdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amicau niet tot het leveren van een deel van de producten of het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Afbeeldingen van producten die in de Aanbiedingen van Amicau werden opgenomen, kunnen in beperkte mate visueel afwijken van het geleverde product. Dit ten gevolge de eigenheden van de producten. Houdbaarheidsdatums van producten worden zo goed als praktisch mogelijk op de Aanbieding vermeld, maar kunnen niet worden ingeroepen om de overeenkomst te betwisten of herroepen.

De overeenkomst tussen Amicau en de Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Klant van de Aanbieding.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Amicau passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Amicau daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

 

4.      Levering of uitvoering

 

Als plaats van levering geldt de winkel of in geval van Overeenkomsten op Afstand het adres dat de Klant aan Amicau heeft opgegeven. De levering wordt uitgevoerd na betaling van de volledige aankoopprijs.  De Klant erkent dat de leveringstermijn, ook in geval van een Overeenkomst op Afstand, slechts indicatief is. Amicau doet alle redelijke inspanningen om goederen te leveren binnen de vermeldde leveringstermijn. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst te nadele van Amicau, noch tot een boete of schadevergoeding. Amicau kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering door toedoen van één van haar leveranciers.

Voor Overeenkomsten op Afstand geldt dat levering uitsluitend plaats vindt binnen België, Nederland en Luxemburg.

Het risico op verlies of beschadiging van goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van de fysieke in ontvangst name van het goed door de Klant. In afwijking hiervan zal, wanneer een vervoerder niet voorgesteld werd door Amicau maar door de Klant, het risico overgaan bij de levering van goederen aan deze vervoerder.

De Klant is ertoe gehouden de ontvangst van bestelde producten mogelijk te maken. Met name dient de Klant aanwezig en bereikbaar te zijn op het met het koeriersbedrijf overeengekomen tijdstip. Wanneer levering op het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is, zal terugbetaling van het product plaatsvinden. De leveringskosten worden in dit geval niet terugbetaald. Waar de Klant genoot van gratis verzending zal een forfaitair bedrag van 8 euro ingehouden worden.

 

 

5.      Prijs en betaling

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur door de Klant binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag elke openstaande factuur zonder ingebrekestelling opeisbaar. In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd. Daarenboven zal het laattijdig betaalde bedrag van rechtswege worden verhoogd met 10 %, met een minimum van 25,00 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

 

 

6.      Herroeping in geval van Overeenkomst op Afstand

 

De Klant die een Overeenkomst op Afstand sluit met Amicau heeft het recht de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen. De termijn van 14 dagen loopt vanaf:

 • In geval van een verkoopovereenkomst: de dag van de fysieke in bezit name van het goed door de Klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is.
 • In geval van een dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De herroeping wordt schriftelijk per e-mail meegedeeld aan Amicau en de eventuele goederen worden binnen de termijn van 14 dagen teruggestuurd door de Klant. De herroeping dient ondubbelzinnig meegedeeld te worden via  het volgende e-mailadres: shop@amicau.be.

De goederen worden teruggestuurd naar het volgende adres: Amicau BV, Hallesesteenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rode, België.

De herroeping is kosteloos voor de Klant, met uitzondering van de directe kosten van het terugzenden en eventuele kosten die de Klant heeft betaald voor een leveringswijze die afwijkt van de standaardlevering.  Deze kosten worden door Amicau afgehouden van het terug te betalen bedrag.

Tijdens de herroepingstermijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Klant zal het product slechts uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Amicau terugzenden.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid, behoudens in geval door Amicau verkeerd gebruiksadvies werd bezorgd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen met een beperkte houdbaarheid. De Klant erkent dat overeenkomsten omtrent dierenvoeding (behalve droge voeding) om deze reden niet kunnen herroepen worden. Voor dierenvoeding geldt dat alleen ongeopende voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd.

 

 

7.      Gebreken en Garanties

 

Zonder afbreuk te doen aan art. 6 van deze Voorwaarden, dienen zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen onverwijld en uiterlijk 5 werkdagen na de levering aan Amicau te worden gemeld. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek aan Amicau te worden gemeld.

De Klant kan zich hiertoe richten tot:

Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Amicau van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.

Wanneer de Klant zich op de wettelijke garantie van 2 jaar beroept, dient deze aan te tonen dat het geleverde goed op de Website werd aangekocht.

 

 

8.      Intellectuele eigendom

 

De Klant erkent uitdrukkelijk de volledige eigendom van Amicau van de merknaam AMICAU, de handelsnaam AMICAU, de vennootschapsnaam AMICAU, de domeinnaam amicau.be en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam AMICAU, de logo’s en andere grafische branding van Amicau en de inhoud van de website https://amicau.be/.

Alle geleverde informatie en gegevens blijven eigendom van Amicau of haar rechtsopvolgers en kunnen niet gebruikt worden behoudens schriftelijke toestemming van Amicau. De levering van informatie en gegevens aan de Klant houdt louter het recht in van intern gebruik door de Klant, behoudens waar anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

 

9.      Aansprakelijkheid en exoneratie

 

Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout van Amicau of van haar aangestelden is Amicau niet aansprakelijk voor:

 • Schade ontstaan ten gevolge van een fout van Amicau of haar aangestelden;
 • Verlies, diefstal, waardeverlies of beschadiging van door de Klant aan Amicau toevertrouwde materialen, apparaten, vervoersmiddelen of werken van welke aard ook;
 • Toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door de door haar geleverde goederen of diensten, of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie;
 • Enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Amicau

Voor rechtstreekse schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Amicau tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant betaalt voor het goed dat, of de dienst die, de schade heeft veroorzaakt.

 

 

10.   Duur – Beëindiging

 

Niettegenstaande het bepaalde in art. 6 zal bij annulering van de overeenkomst door de Klant is Amicau gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de geplande leveringen en/of Diensten tenzij Amicau hogere reële schade kan aantonen. Eenzelfde schadevergoeding ten voordele van de Klant wordt voorzien indien Amicau de overeenkomst eenzijdig beëindigt.

Enige ontbinding door de Klant zal enkel gevolgen hebben vanaf de datum van de schriftelijke mededeling van ontbinding.

 

 

11.   Website

 

Amicau heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten op de Website slechts een inspanningsverbintenis. Amicau heeft het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Amicau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet door de Klant, door technische storingen, voor eventueel door derden op de Website geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit m.b.t. de Website dat als overmacht kan worden aanzien.

Amicau is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf de Website. Gebruik van gelinkte websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

 

 

12.   Overmacht

 

Alle stakingen, technische storingen, pandemieën, stagnatie van het verkeer, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten en alle nadelige weersomstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het normaal uitvoeren van de werken verhinderen, zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden en voor hun duurtijd de uitvoering van de overeenkomst verlengen.

 

 

13.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Alle Aanbiedingen en overeenkomsten met Amicau worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Amicau, met name de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel of de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel of het Vredegerecht Sint-Genesius-Rode.

Advies nodig?

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan voor alle honden, waaronder voeding, interactief, kauwmateriaal, manden, kussens, beloningsbuidels, truien en jassen, speelgoed, lange lijnen, halsbanden, leibanden, benchen, ….

Volg ons op social media

Shop in Sint-Genesius-Rode

Openingsuren

Maandag: 14:00 – 18:30

Dinsdag – Zaterdag: 09:30 – 18:30

Zondag 10:00 – 17:00

Gesloten op feestdagen

Shop in Sint-Martens-Latem

Openingsuren

Maandag: 14:00 – 18:30

Dinsdag: Gesloten

Woensdag – Zaterdag: 09:30 – 18:30

Zondag 10:00 – 17:00

Gesloten op feestdagen

Brochures